Balancing Stones

Kosten versus baten

Bijna een derde van de bevolking heeft een chronische ziekte en 35% van deze mensen heeft meer dan één chronische aandoening. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren aanzienlijk toenemen. (bron Nationaal Kompas)

De gezondheidszorg staat voor een complexe taak: verbetering van kwalitatieve zorg, danwel terugdringing van de uitgaven aan zorg. Om dit te bereiken streeft de overheid naar een meer integrale benadering van zorg, waar mogelijk een verschuiving van formele naar informele zorg en het stimuleren van patiëntempowerment.

Passende behandeling

De behandeling van een chronische ziekte vergt een actieve participatie van de patiënt gedurende alle fasen van de behandeling. Zoveel als mogelijk bepalen de patiënt en behandelaar gezamenlijk het behandeldoel evenals het behandeltraject. Bij de keuze van een behandeling dient rekening te worden gehouden met de persoonlijke, sociale en fysieke omstandigheid van de patiënt. Met andere woorden, is een behandeling langdurig inpasbaar in het dagelijks leven en praktisch uitvoerbaar (denk bijvoorbeeld aan de toedieningsvorm van medicatie). In deze fase is de input van de patiënt van groot belang.

Patiënt is onderdeel van het behandelteam

In de periode dat de patiënt de voorgeschreven behandeling uitvoert, is er doorgaans weinig contact met de behandelaar. Dit betekent dat de patiënt zelf voldoende vaardig moet zijn om de behandeling te ‘managen’ en uit te voeren. Heeft de patiënt overzicht en inzicht t.a.v. behandelafspraken en medicatiebeheer? Heeft de patiënt mogelijkheden om het verloop van de behandeling te monitoren? PatiëntParticipatie.nu biedt een praktische training aan om patiënten voor deze regierol toe te rusten.

Medicatieveiligheid en therapietrouw blijken hoofdbrekers in de zorg. Verbetermaatregelen worden tot op heden voornamelijk genomen op professioneel niveau van de eerste en tweede lijnszorg.  Interventies gericht op de patiënt zelf zijn er in mindere mate. Diens positie als meest constante factor en spil in zijn netwerk van zorgverleners biedt juist unieke kansen.

Effectieve aanspraak op kwalitatieve zorg

Indien een patiënt medisch noodzakelijk aangewezen is op een behandeling met een duur geneesmiddel is het belangrijk dat dit geneesmiddel kan worden voorgeschreven. Het beschikbare budget voor geneesmiddelen en/of het beschikbare assortiment van geneesmiddelen beïnvloed echter in zekere mate het voorschrijfbeleid van de behandelend arts.

Het beleid dat ten grondslag ligt aan het voorschrijven van een behandeling of geneesmiddel is voor de patiënt weinig transparant. Hoe bepaalt de arts welke behandeling noodzakelijk is? Voor patiënten die aangewezen zijn op een langdurig gefaseerd behandeltraject kan de patiëntenversie van een behandelrichtlijn enige toelichting geven. ‘Weet hebben van’, maakt duidelijk waarom…

Werkwijze

PatiëntParticipatie.nu werkt op verschillende niveaus mee aan initiatieven die onder meer bijdragen om genoemde doelstellingen te bereiken.
Meer informatie treft u onder services.